Mácha

Klasika je klasika. Ta se nemá zanedbávat. Ale je tu ještě jeden tip: Lubor Kasal – Jám

První máj na Vltavě
http://www.rozhlas.cz/vltava/portal/_zprava/71942

A trocha morseovky taky nikoho nezabije 🙂


-.-/.-/.-././.-..//…./-.—/-././-.-//—/.-/——/.-/
—/.-/.—-/

.——/
-…/-.—/.-..//.—./—-/—../-../-./..//…-/./-.-././.-.////.—./.-./…-/-./..//—/.-/.—-///
…-/./-.-././.-./-./..//—/.-/.—-////-…/-.—/.-..//.-../.-/…/-.-/-.—//-.-./.-/…/.-.-.-/
…./.-./-../.-../../-.-./-.-./../-.//—../…-/.-/.-..//-.-/..-//.-../.-/…/-.-././/…./.-../.-/…/—..—/
-.-/-.././/-…/—-/.-./—-/…-/-.—//—../.-/…-/.-/-././.-..//…./.-/.—-/.-.-.-/
—-//.-../.-/…/-.-././/…/./.—./-/.-/.-..//-/../——/-.—//—/./——/;
-.-/…-/./-/—-/..-/-.-./..//…/-/.-./—-/—//.-../…./.-/.-..//.-../.-/…/-.-/-.—//—.././.-../—..—/
…/…-/—-/..-//.-../.-/…/-.-/..-//…/.-../.-/…-/../-.-//.-./..-/—../..//.—././.-../—..—/
.-./..-/—../../-./..-//.—-/./…-/../.-..//…-/—-/-./-./-.—//…-/—../-.././——/.-.-.-/
.—-/./—.././.-./—-//…./.-../.-/-../-.-/.//…-//-.-/.-./—-/…-/../——//…/-/../-./-./-.—/——/
—../…-/..-/-.-././.-../—-//-/./—/-././/-/.-/.—-/-./-.—//-…/—-/.-../—..—/
-…/.-././….//—-/-…/.—-/../—/.-/.-..//.—-/.//-.-/—-/.-..//.-//-.-/—-/.-../;
.-//…/.-../..-/-./-.-././/.—-/.-/…/-./.-//…/…-/./-/..-//.—-/../-./-.—/——/
-…/.-../—-/..-/-../../.-../.-//-…/.-../.-/-./-.-/-.—/-/-./-.—/—/..//.—./.-/…/-.-/-.—/—..—/
.—./.-../.-/-./—-/..-/-.-./..//-/.-/—//-.-./—-//…/.-../—../-.—//.-../.-/…/-.-/-.—/.-.-.-/
..//…/…-/./-/-.—//.—-/../——//…-//—-/-…/.-../—-/…./..-//…/-.-/…-/—-/..-/-.-./../
-.-./—-//…-/.//——/.-./.-/—//…-/./-.-./-././/.-../.-/…/-.-/-.—//…-/—.././…/.-../-.—/;
.-/—..//…/.////—/../.-../—-/…/-/..//-.-//…/—-/-…/.//…-/.-./—-/..-/-.-./../
—../—/./-./../…-/…/.//…/.//…-//.—-/../…/-.-/.-./-.—//…./.-/…/-./—-/..-/-.-./..///
-…/.-../—-/..-/-../../-.-./..//-.-./—-//—/../.-.././-./-.-./..//…/./…/.-../-.—/.-.-.-/
—-/..-/.—./.-../-././/.-../..-/-./-.—//-.-/.-./.-/…/-./.-//-/…-/.-/.-.///
-/.-/-.-//-…/.-.././-.././/.—-/.-/…/-./.-/—..—//.—-/.-/…/-././/-…/.-.././-../.-/—..—/
.—-/.-/-.-//—/../.-.././-./-.-././/—/../.-.././-./-.-/.-//…./.-.././-../.-///
…-/.//.-./..-/—../—-/…-/—-/..-//…-/—../.—./.-../.-/-./..-/.-../.-//—../.-/.-./;
-./.-//…-/—-/-../.-/——//—-/-…/.-./.-/—../-.—//…/…-/.//—../.-././.-../.-/
.-//…/.-/—/.-//-.-//…/—-/-…/.//.-../.-/…/-.-/—-/..-//—/.-././.-../.-/.-.-.-/
-../.-/.-..//-…/.-../-.—/…/-/../.-..//-…/.-.././-../-.—//-../…-/—-/.-./..-//…/-/../-./—..—/
.—-/./-./—..//-.-//…/—-/-…/.//…/.-../-.—//…-/—../-../-.—//-…/.-../../—..//.-//-…/.-../../—../—..—/
.—-/.-/-.-//…-//—-/-…/.—-/./-/..//-…/-.—//-./../—..//.-//-./../—../
…/.//…-/../-./..-/.-../-.—//…-//…/—-/..-/—/.-./.-/-.-/..-//-.-/.-../../-./—..—/
.-/—..//.—./—-/…/.-.././—.././/…/./.-././—//…-//.—-/./-../-./—-//…/.—./.-../-.—/-./—-/..-/.-.-.-/
…//-./../—/..//…/.//…/-/.-./—-/—/-.—//-.-//…/-/.-./—-/—/..-/—//…-/../-./—-/..-/.-.-.-///
-././.—-/—../.-/—.././/…/-/../-./..//…/./.-./—-//…./—-/.-./—..—/
-/.-/—//-…/.-./../—../.-//-.-//-…/—-/.-./..-/—..—//-.-//-…/.-./../—.././/-…/—-/.-./
…/.//-.-/.-../—-/-./../.-.-.-//…-/.-../-./.-//—../.-//…-/.-../-./—-/..-/
.—./—-/-/—-/-.-/./—//…/.—././——/.-/.-.-.-//…-/.-././/.—./.-../-./—-/..-///
…-//-.-./.-/…//.-../.-/…/-.-/-.—////.-../.-/…/-.-/—-/..-//-.-/.-/—../-../-.—//-/…-/—-/.-./.-.-.-/
—../.-//.-./..-/—../—-/…-/./…./—-//…-/./-.-././.-./.-/
.—./—-/-..//-../..-/-…/./—//…/.-../../-.-./-./.-//-.././…-/.-//…/./-../../—..—/
…/.//…/-.-/.-/.-../-.—//…-//-…/.-././…./..-//.—-/./—.././.-./.-/
-../.-/.-.././-.-/—-//.—./.-././…//.—-/./—.././.-./—-//…./.-.././-../../.-.-.-/
-/—-//…/.//.—-/..//—/—-/-../.-./—-//-.-//-./—-/…./—-/..-/—//…-/../-././—..—/
-../.-/.-.././/—.././.-.././-././/—../.-/-.-/…-/../-/.-/—..—/
…-/—../-../-.—//—.././.-.././-././.—-/..//.—./.-./—-/…/…-/../-/.-/—..—/
.-/—..//…-//-../.-/.-../-.-././/…-//-…/.-.././-.././/.—-/.-/…/-./—-//…/.—./.-../-.—/-././.-.-.-/
.—./—-//…/../.-./—-/…/../.-././/…./.-../.-/-../../-././
..-/—/-../.-.././.-../-.—//-../../…-/-.-/.-//—../.-./.-/-.-//..-/.—./../.-./.-/;
.—./—-//…/../.-./—-/…/../.-././/…./.-../.-/-../../-././
-./../-.-.//—/../—/—-//.—./.-./—-/—/-.—/-.-//…./…-/./—../-..//-././—../../.-./.-/;
-../../…-/-.-./../-./.-//-.-/.-./.-/…/-./.-/—..—//.-/-./.—-/./.-..//.—./.-/-../.-../-.—/—..—/
-.-./—-//.-/—/.-/.-./.-/-./-//-./.-//.—-/.-/.-./—-//…/…-/.-/-../.-../-.—/—..—/
…-//..-/-…/.-.././-../.-../-.—/——//.-../../-.-./../——//-.-/.-./.-/…/-.—//…/.—././.—-/../.-.-.-/
…./—-/-../../-./.-//.—-/./-./—..//.—-/..//…-/…/./-.-./-.-/—-//…-/—../.-/.-../.-/—..—/
-/.-//…-//..-/…/-/.-/—..—//—../.-./.-/-.-/-.—/—..—//-.-././.-../—-//.—-/./.—-/../
.—./..-/…-/.-/-…/-./-.—//—../.-/.-..//..//…/—/..-/-/./-.-//.—./…/.-/.-../.-/.-.-.-///
-/.-/-.-//—../.-/…/./.-..//-../-././…//-../…-/.-/-.-./.-/-/-.—//-.././-./—..—/
…-//-.-/.-./.-/.—-/../-./..-//-/../——/—-/..-//-.-/.-./.-/-.-./..//…/./-./.-.-.-/
.—./—-/…/.-.././-../-./..//.—./—-/—../.-/.-.//-.-/…-/.-/.—./-././/…./.-/…/-././—..—/
..//-././-…/./—..—//.—-/./-./—..//…/.//.-./..-/—../—-/.—-/.-/…/-././
-./.-/-..//—/—-/-../.-./-.—/—/..//…./—-/.-./.-/—/..//—/../…./.-/.-.-.-/
.-..-./—-/-.//-././.—-/-.././///.—-/../—..//…/.//-././…-/.-./.-/-/../—..-///
…/…-/./-.././-./—-/..-//—.././.-..//-/..-//—../.-/——/…-/.-/-/../—..-/.-..-./
…./.-../..-/-…/—-/-.-/-.—//…-/—../-.././——//.—-/..//ň.-/-../.-./.-//—../-../…-/../…./.-/—..—/
-…/—-/.-.././…/-/-./-.—//…/.-./-../-.-././—//-…/../.—-/.//-.-./../-/—..—/
.-//..-//-/.-/.—-/./—/-././/…-/—-/-..//…/-/—-/-./.-/-./../
—/../…/..//…/.//-../../…-/-.-/-.—//.—./.-../.-/-.-.//.-//.-../-.-/.-/-./../.-.-.-/
…-//…/.-../—../../——//…/.//—../…./.-../../—../..//…./…-/./—../-../-./-.—//…/…-/../-/—..—/
.—-/./-./—..//.—./—-//.-../../-.-./../——//-.-./—-//.—-/../…/-.-/.-./-.—//.—./.-../-.—/-./—-/..-/.-.-.-/
…-/.-././.-.././/-/-.—//.—-/../…/-.-/.-./-.—//-/…-/.-/.-././/——/.-../.-/-../-././
-.-./—-//.—./.-/-../.-/.—-/../-.-./..//…./…-/./—../-../-.—//…./-.—/-./—-/..-/;
-.-/.-/—//—../.-/.—./.-/-../-./—-/..-/—..—//-/.-/—//-.-/…-/./-//..-/…-/.-/-../-././.-.-.-/
…-/../—../—..—//—/../…./.-../.-//…/.//..-//…/-.-/.-/.-../-.—//-.-/.-./.-/.—-/./;
-../.-/.-.././-.-/—-//.—./.-././…//-./..//-./.-/…./-./..-/-/./
…-/./-/-.—/.-././-.-//-…/../.-../-.—/—//…/.-/-/./—//…-/.-../.-/.—-/./.-.-.-/
—-/-.-/—-//—/.-//…-//-../.-/.-../-.-/..-//-./.-/.—./-./..-/-/./.-.-.-///
-/./-..//…/.-../—../-.—//.-./-.—/——/.-.././/..-/-/../.-./.-/—..—/
.-./..-/-.-/—-/..-//…/..//—../.-./.-/-.-/-.—//—../.-/…/-/../.-./.-/
..-/.—./../.-./.-/.—-/../-.-.//.—-/.//…-//-../.-/.-../-././/-.-/.-./.-/.—-/./—..—/
-.-/-.././/.—-/./—.././.-./—-//…/.//…-//…./—-/.-./-.—//-.-/.-../—-/-./../—..—/
.—./—-//…-/.-../-./.-/——//.—-/../…/-.-/.-./.-//.—-/../…/-.-/.-./..-//…./—-/-./../—..—/
.—./—-//…-/—-/-.././/…./…-/./—../-../.-//…//…./…-/./—../-../—-/..-//…./.-./.-/.—-/./.-.-.-/
.—-/.-/-.-//…./—-/.-../—-/..-/-…/.-/-/-.-/—-//…/-././…./—-/-…/../.-.././
.—./—-/-..//-.-././.-./-./-.—/—//—/.-./.-/-.-./-././—//.—./.-././.-.././-/.-/—..—/
.-../../.-../.././/…-/—-/-../-./..//—../.-/-.-/…-/./-/.-/
-./.-/-..//-/./—/-././/—/—-/-../.-./—-/;/-/.-/-.-//…/.//-.-./../.-.././//
-.-/-.././/.—-/./—.././.-./—-//…/.//…-//…./—-/.-./-.—//-./../—../..///
.—./—-//-/./—/-./-.—/——//…-/.-../-./.-/——//-.-./—-/…/..//-…/.-../../—../../—..—/
.-./-.—/——/.-.././/…/.//-…/.-../../—../../.-.-.-//—/.-/.-../.-//——/…-/../.-.././—..—/
.-//.—-/../—..//-.-./—-//-.-./.-/.—./.-//…-/.-/—../-./-.—//.-.././-/—..—/
-././/.—-/../—..//…./—-/.-../—-/..-/-…/.//-.-./..//.-../../.-../.././/-.-/…-/./-/—..—/
-…/../.-../.-//…/.//.—./.-../.-/——/-/.-//…-/./-/.-././—//…./—-/..-/.—./.-/.-.-.-/
…/-/../…./.-.././/…/.//…-/./…/.-../—-//…-//—/—-/-../.-./..-//-.-/—-/..-/.—./.-/—..—/
.-//-../.-../—-/..-/…././/.—./.-./..-/…./-.—//-.-/—-/.-.././—//-/…-/—-/.-./../.-.-.-/
-/./—//—../.-../.-/-/.//.-./..-/—.././—..—//.—-/./-./—..//.—./.-./..//-../—-/..-/-…/../
-/.-/—//-./.-//…./—-/.-./.-/——//.—./—-//-././-…/..//…./—-/.-./../—..—/
.-./..-/—../—-/…-/-.—/—//—../.-../.-/-/./—//-.-././.-../.-//-…/.-./—-/..-/-…/../.-.-.-/
.-..-./.-./-.—/——/.-../-.—//-/—-//-.-./.-../..-/-././-.-/—..-//-…/.-../../—..//.-//-…/.-../../—.././—..-/
-/—-//—-/-./—..—//-/—-//—-/-./—..-//-/-.—//.—././.-./.-/—..—//-.-/…-/../-/../—..—/
-.-/.-../—-/-…/—-/..-/-.-/—..—//—-/-.-/—-/—..—//.—-/./-./—..//.—./—-/-..//-./../—//…/…-/../-/../—..—/
-/./-.//.—./.-../.-/…/-/—..-/.-..-.//.—-/../—..//-.-./.-../..-/-.//.—./—-/-..//…/-.-/.-/.-../—-/..-//…-/../—.././.-.-.-/
…-/—../…./..-/.-./..-//.—./—-//…/-.-/.-/.-.././/.-.././…./-.-/-.—//-.-/.-./—-/-.-/
..-/—../—-/..-/-./-.-/—-/..-//…/-/./—../-.-/—-/..-//.—./.-../.-/…-/-.-././/…-/./-.././.-.-.-/
-../../…-/-.-././/…/.//—../.-/.-./-../..//-/…-/.-/.-././/-…/.-.././-.././
—../.-//-../..-/-…//.—-/.//…/-.-/.-./-.—/-/.-/.-.-.-////…-/…/-/.-./../-.-.//—/..-//-…/./—../../—..—/
—../.-/.—./.-.././…/.-////-…/./—../..////-../.-../—-/..-/…./-.—//…/-.-/—-/-.-///
.—-/../—..//.—./.-../.-/…-/-.-./../—..—//.—-/../—..//-./.-//.—./.-./…/—-/..-//.-.././—../..///
.-..-./…./.-/—..-//-…/./-../.-//—/../—..-/.-..-.//…-/-/—-/—//.-../..-/-./-.—//—../.-/.-./
.—-/..//—../-./.-/—/—-/..-//—-/…/…-/../-/../.-../.-//-/…-/.-/.-./;
…./.-./..-/—../—-/..-//…/.//-.-/.-././…-//.—-/..//…-//—../../.-../.-/——//…/-/.-/…-/../.-.-.-/
.-..-./-.-/-.././/…-/../.-.././—//—/..-/.—-/..—../.-..-./
.-..-./…-/../—../—..—/.-..-.//.—./.-../.-/…-/./-.-.//-.-//-./../
-/../——/-.—/—/..//…/.-../—-/…-/-.—//…/./.—./-.-././/.—./.-./.-/…-/../—-…/
.-..-./-/.-/—//.—./.-./..//.—-/./—.././.-./..-//…-/../—../-.-/.-//-.-./-./../
-./.-/-..//…/-/.-./—-/—/..-//-./—-/-.-./;/.—-/./.—-/..//-…/../.-../-.—//…/-/../-./
…./.-../..-/-…/—-/-.-/—-/-//—../-/—-/.—././-.//…-//.—-/./—.././.-./.-//-.-/.-../../-./;
…-/…/.-/-.-//…./.-../..-/—-/-…/./.—-/..//.—-/./…/-/.//..-//…-/—-/-../..-//…-/.-./-.—/-/
.—-/.//—..//—/.-/.-../.-//—-/-.-/./-./-.-/.-//.-../.-/—/.—./-.—//…/…-/../-/;
-/.-/—//…-/../.-.././—//—/-.—/…/.-.././-./-.-/—-/..-//…/.//-…/.-/…-/../—..—/
—.././/.—./.-./../…/-/..//-.././-.//.—-/./.—-//—../../-/..//—../-…/.-/…-/../.-.-.-/
—-/-.//…./.-/-./..-//…/…-/—-/..-/—..—//—-/-.//-/…-/—-/.—-/..//…-/../-./..-/
…/.//-../—-/—../…-/./-.././.-../;/—-/-.//…/…-/..-/-../-.-././/-/…-/./…./—-/
…-/.-./.-/—../-.././/—../.-/…-/.-./.-/—../-../../.-..//—-/-/-.-././/…/…-/./…./—-/—..-/
—/…/-/.-//…-//.—./.-/-/.-/——//-.-/.-./.-/-.-./..//.—-/./…./—-//-.-./../-./..-/.-.-.-///
…./.-/-././-…/-././/—.././—/.-././.-.-.-////.—./—-/-.-/.-../../-..//—/..-//-../.-/-./—..—/
.-/—..//-/…-/.-/.-././—..—//.—-/./-./—..//-.-./—-//.-./..-/—.././/-.-/…-/./-/—-/..-/—..—/
—../-…/.-.././-../.-.././/-./.-/-..//-.-/—-/.-.././—//—-/-…/-../.-./—../..//…/-/.-/-./—..—/
.-/—..//…/-/../…./.-.././/—-/..-/-../-.—//…-//-.-/—-/.-../—-//…-/.—./.-.././-/—-/..-/.-.-.-/
-/.-/-.-//…/-.-/—-/-./.-//…/-/.-./.-/…/-./-.—//.-.././…/..-//.—./.-/-./—..-///
—../.-//…./.-/-./-…/..-//.—-/./…./—-/—..—//—../.-//…-/../-./..-//…/…-/—-/..-/
—/./.—-//…./.-/-./-…/..-//…/…-/./-/.-/—..—//—/./.—-//-.-/.-.././-/-…/..-//—/—-/..-/—..-/.-..-./
—-/-…/.-./.-/-/..//…/./.-.-.-////..-/-/../——/.-..//…./.-../.-/…///
.—./—-//…/-.-/.-/.-.././/…/.-.././—../.-..//—../.-//-.-/.-./.-/-/-.-/-.—//-.-./.-/…/—..—/
.—./.-./..//…/-.-/.-/.-.././/-.-./.-../..-/-.//…/…-/..-/.—-//-./.-/.—-/-.././.-.-.-/
-/./-.//.-./-.—/——/.-.././/.-.././-/../—..—//-.-./—-//-.-./.-/.—./.-//.-.././-/—..—/
—/./-./…/..//.-//—/./-./…/../—..—//.-/—..//-.-./—-//.-../../.-../.././/-.-/…-/./-/
—/./—../..//…./—-/.-./.-/—/..//.—./—-//…-/—-/-.././/—../.-/.—-/-.././.-.-.-/
-/../——/.//.—-/…/—-/..-//…-/.-../-./-.—/—..—//-/./—/-./-.—//…-/—-/-..//-.-/.-../../-./—..—/
…-/…/.//.-../.-/—../..-/.-./-./-.—/—//…/.//.—./.-../.-/…/-/./—//-.-/.-./-.—/.-../—-/;
-./.-/-..//…-/—-/-../—-/..-//…/.//-…/../.-../-.—/——//…/-.-/…-/..//…/.-/-/..-//…/-/../-./—..—/
.-//-.-/.-./.-/.—-/../-./.-//-.-/—-/.-.././—//…/./.—./-.-././—-…//.-..-./.—-/.-/.-./—/../.-../—-/—..-/.-..-./
…-//…./.-../..-/-…/../-./.-/——//…-/—-/-../-.—/—-…//.-..-./.—-/.-/.-./—/../.-../—-/—..-//.—-/.-/.-./—/../.-../—-/—..-/—..-/.-..-./
.—-/.//.—./—-/—../-../-./..//…-/./-.-././.-.//.—./.-./…-/-./..//—/.-/.—-///
…-/./-.-././.-./-./..//—/.-/.—-////.—-/.//.-../.-/…/-.-/-.—//-.-./.-/…/.-.-.-/
—../…-/.//-.-//.-../.-/…/-.-/-.—//…./.-./.-/—//…./.-./-../.-../../-.-./-.-./../-.//…./.-../.-/…/—-…/
.-..-./.—-/.-/.-./—/../.-../—-/—..-//.—-/.-/.-./—/../.-../—-/—..-/—..-//.—-/.-/.-./—/../.-../—-/—..-/—..-/—..-/.-..-./

2 názory na “Mácha”

Můžete zanechat komentář: